Spoorbomen in de spits 17 minuten per uur dicht door nieuwe dienstregeling
Spoorbomen in de spits 17 minuten per uur dicht door nieuwe dienstregeling Frits Beijnink

Snelfietsroute: Provincie zet raad Bunnik voor het blok

Verkeer en vervoer

ODIJK Donderdag 16 december was er een aparte raadsinformatieavond over het tracé van de snelfietsroute Veenendaal - Utrecht Science Park. De provincie Utrecht kiest voor een fietspad langs de traverse van Bunnik en stelt geen geld beschikbaar voor een tracé over het Anton van Dampad, zoals de vier wijkverenigingen in een gezamenlijk plan voorstellen. Voor de raad is daarmee de keuze: een snelfietsroute door de dorpskern, of géén snelfietsroute.

door Frits Beijnink

De provincie heeft met de gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik een intentieovereenkomst afgesloten voor het aanleggen van de snelfietsroute. Onderdelen die binnen Bunnik tot veel weerstand leiden zijn het tracé door het Eikenpad plantsoen en langs de traverse door het centrum. Over de traverse waren provincie, gemeente en de vier wijkverenigingen van Bunnik dit jaar met elkaar in gesprek, met als belangrijkste onderwerpen: veiligheid, parkeren en de tracékeuze op zich.

WEL OF GEEN VISIE? Wethouder Ali Dekker (De Liberalen) benadrukte dat de opmerkingen van de wijkverenigingen - over veiligheid en parkeren - worden meegenomen bij het ontwerp van de route over de traverse. Anne Ruth Webbink (P21) reageerde: „De wijkverenigingen hebben aangegeven éérst een totale visie op de traverse te willen, zoals wij ook in een motie hebben gevraagd. Daarnaast geven de wijkverenigingen aan dat zij het tracé via het Anton van Dampad een betere optie voor doorgaand snelfietsverkeer vinden.”

TRACÉ ANTON VAN DAMPAD De wijkverenigingen noemen als voordeel van deze route het ontbreken van uitritten, grote kruisingen en stoplichten - los van de aansluiting op de Schoudermantel - en het ontbreken van een spoorwegovergang die in de spits ruim een kwart van de tijd gesloten is bij de huidige ‘tien minuten dienstregeling’. Daarnaast is er geen vermenging van snelfietsverkeer met lokaal autoverkeer (bewoners, bezorgers, vuilnisdiensten) zoals dat op de parallelbaan van de traverse wel het geval is. Over de - volgens de gemeente in deze variant benodigde - oversteek met stoplichten over de Kosterijland vroeg Arjen Hussem (P21): „Waarom het fietspad niet westelijk van de Kosterijland aanleggen, zodat deze oversteek niet nodig is?” Jeroen Sterk (P21) voegde toe: „Waarom het Anton van Dampad niet recht doortrekken naar de spoorwegovergang?” Op deze vragen kon geen antwoord worden gegeven.

TRACÉ TRAVERSE Provincie en gemeente vinden een belangrijk voordeel van het tracé door het centrum dat ook lokaal fietsverkeer hiermee gebaat is. Tellingen geven aan dat het aantal fietsers over de traverse vele malen hoger ligt dan over het Anton van Dampad. Jeroen Sterk vond dat logisch omdat het pad nu ‘verstopt’ ligt. Met een goede bewegwijzering zou veel snelfietsverkeer om het dorp heen geleid kunnen worden. Sterk stelde: „Een snelfietsroute over het Anton van Dampad is juist veiligheid verhogend voor de dorpskern én is sneller voor de fietsers. En dat staat níet in de rapporten!” Hij doelde hiermee op een tabel waarin beide tracés worden vergeleken en geen rekening wordt gehouden met de vertraging die fietsers op de traverse ondervinden door gesloten spoorbomen, drie stoplichten in de kern van Bunnik en de vermenging met ventwegverkeer, met bijkomende veiligheidsrisico’s.

TWIJFELS OVER EXTERN RAPPORT Provincie en gemeente baseren zich bij de tracékeuze op een onderzoek dat de verkeers- en sociale veiligheid van de route over de traverse benadrukt. Sterk: „Het rapport is geschreven vanuit het perspectief van de fietsers, niet vanuit de bewoners.” Webbink: „Dit rapport gaat alleen maar over ‘dóórfietsen’ en gaat niet in op de veiligheid van de traverse of het autoluw maken daarvan.” Aanpassing van het Anton van Dampad is vier ton goedkoper maar vraagt daarnaast een extra stoplicht bij de Schoudermantel. Cor Kool (CDA) gaf aan dat hier sowieso al een stoplichtinstallatie in de planning staat, voor de kruising Schoudermantel - Veilingweg. Op het argument dat op langere termijn een spoorverdubbeling het Anton van Dampad zou kunnen opslokken - niet zeker gezien de beschikbare ruimte - zei Kool: „Over 20 jaar is een fietspad wel afgeschreven, dus of dat nu een argument is?”

KIEZEN OF DELEN Na een discussie of investeren in allebei de routes mogelijk was, stelde Leny Visser (CDA) de hamvraag: „Begrijp ik het nu goed dat de provincie geen geld beschikbaar stelt voor het Anton van Dampad?” De woordvoerder van de provincie nam geen blad voor de mond: „Zeker, en dat zou ik ook zeker meenemen in uw besluitvorming”. 

De raad blijft daarmee weinig keus. In april moet de raad over het ontwerp beslissen, waarbij er nog 380.000 euro in de begroting van Bunnik moet worden gevonden voor deze snelfietsroute.

Tracé over traverse of over Anton van Dampad
advertentie