Fietsroute in de Stationsweg
Fietsroute in de Stationsweg Screenshot

Doorfietsroute over traverse Bunnik een stap dichterbij

Politiek

ODIJK Het college organiseert donderdagavond 16 december een extra online te volgen raadsvergadering om de ontwikkelingen rond de doorfietsroute door Bunnik toe te lichten. De alternatieve route via het Anton van Dampad valt na een studie door de provincie af en de financiering is op 3 ton na rond. 

door Frits Beijnink 

Op 21 juli vergaderde de raad over de doorfietsroute Veenendaal-Utrecht. P21 diende toen met steun van het CDA een motie in om éérst een studie uit te voeren naar de gewenste herinrichting van de hele traverse (vanaf Schoudermantel tot van Zijldreef). Die studie staat al vanaf 2015 in de plannen, maar is nooit uitgevoerd vanwege kosten en andere prioriteiten. Wethouder Ali Dekker (De Liberalen) zei - in een reactie op de motie - niet te zien hoe het inrichten van de parallelbaan als fietsroute haaks zou kunnen staan op een mogelijke herinrichting van de traverse. 

TOEKOMSTVISIE TRAVERSE Vrijdag 3 december meldde het college dat het nog eens gekeken heeft naar het toekomstperspectief van de traverse: de traverse zal altijd een ‘doorgaande verkeersontsluitingsweg’ blijven die de kernen van Bunnik verbindt. Omdat er diverse verkeersstromen blijven - waaronder openbaar vervoer - is het wenselijk om een afzonderlijke fietsroute in te richten, waar de parallelwegen nu ook voor gebruikt worden. Het college zegt geen geld en geen tijd te hebben om nu een toekomstvisie voor de hele traverse op te stellen, zoals P21 in de motie had gevraagd.

ANTON VAN DAMPAD In augustus kwamen gemeente, vertegenwoordigers van de wijkverenigingen en de provincie samen om de keuze voor het tracé over de traverse en de knelpunten (parkeren, verkeersveiligheid) te bespreken. De provincie besloot daarop om een nader onderzoek uit te voeren naar het voorkeurtracé van de wijkverenigingen - het Anton van Dampad (langs het spoor). Op basis van dat onderzoek vinden gemeente en provincie dat het tracé over de traverse toch de voorkeur heeft. Dit is vooral omdat ook lokaal fietsverkeer baat heeft bij een verbetering van de parallelweg van de Traverse. Daarnaast ligt het Anton van Dampad op grond van Prorail en zal volgens de gemeente op termijn moeten wijken voor een verdubbeling van het spoor. De wijkverenigingen blijven aandringen op een totaalaanpak van de traverse en een doorfietsroute via het Anton van Dampad.

RAADSVERGADERING Op 16 december 19.30 uur is er een aparte vergadering over dit onderwerp. De wethouder en haar ambtenaren gaan dan met de raad in gesprek over de tracékeuze. De vergadering is te volgen via de website van de gemeente.

advertentie