Toekomstvisie op woningbouw en natuurontwikkeling (Integraal Ruimtelijk Perspectief U16, maart 2021)
Toekomstvisie op woningbouw en natuurontwikkeling (Integraal Ruimtelijk Perspectief U16, maart 2021) Screenshot IRP van netwerkU16

Omgevingsvisie Bunnik 2040: raad schuift keuzes voor zich uit

15 november 2021 om 11:06 Politiek

ODIJK In de raad van 11 november stond een besluit over de hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie Bunnik 2040 op de agenda. De raad stelde alleen de eerste pagina’s vast met daarin drie ambities: meer woningen, ontwikkeling tot regiopoort en landschapsontwikkeling. De raad ging niet akkoord met de manier waarop die ambities in de notitie zijn uitgewerkt.

door Frits Beijnink

De Omgevingsvisie bestrijkt de hele Bunnikse leefomgeving: woningbouw en voorzieningen, energie en klimaat, mobiliteit, economie, landbouw, natuur en recreatie. De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente op al deze gebieden doelen stelt én aangeeft hoe zij die wil bereiken. Dat begint met een beschrijving van wat er nu is en wat de kwaliteit daarvan is. Die eerste stap leidde dit voorjaar tot de Atlas Bunnik 2040. Een gemeentelijke projectgroep beschreef daarna wat er moet gebeuren aan ontwikkeling en instandhouding van de leefomgeving. Het resultaat is de hoofdlijnennotitie, die eind juli gereed kwam en het tussenproduct is naar de Omgevingsvisie. Die zou eind dit jaar klaar moeten zijn, inclusief een plan voor uitvoering en een financiële onderbouwing. 

TE VAAG OF TE CONCREET In de notitie staan strategische keuzes: wat willen we op elk terrein van de leefomgeving de komende jaren aanpakken en hoe gaan we dat doen? In het Open Huis van 16 september en de raad van 28 oktober was er veel commentaar. Raadsleden vonden keuzes soms te vaag geformuleerd, en juist andere keuzes weer te concreet - en waren het er dan niet mee eens - of begrepen niet waar sommige keuzes vandaan kwamen. De woningbouwopgave (hoeveel woningen, waar en voor wie?), de plek voor nieuwe bedrijventerreinen en de energietransitie waren belangrijke discussiepunten. Verantwoordelijk wethouder Heijmerink benadrukte in zijn laatste raadsvergadering dat veel mensen aan de notitie hebben gewerkt. Zo reageerden 310 inwoners op de oproep om aan te geven wat de grootste kansen en opgaven zijn waarmee de gemeente aan de slag moet. De projectgroep besprak dit met een denktank van 35 man (inwoners, bedrijven en organisaties) in vier bijeenkomsten.

HOOFDLIJNEN VAN DE HOOFDLIJNEN De raad nam 11 november een voorstel aan van De Liberalen, CDA en Bunniks Belang om alleen de eerste drie pagina’s van het document vast te stellen: de ‘hoofdlijnen van de hoofdlijnen’. Dat zijn: groei door nieuwe woningen, ontwikkeling tot regiopoort in de metropool Utrecht, en een herkenbaar en beleefbaar landschap. De raad ging niet akkoord met de uitwerking in strategische keuzes - waar maanden aan gewerkt is - maar was ‘bereid die ter kennisgeving aan te nemen’. Wethouder Ali Dekker kreeg de opdracht om per februari 2022 een ‘thematisch vormgegeven omgevingsvisie op hoofdlijnen’ op te leveren. Zij moet daarbij rekening houden met de opmerkingen en inbreng van alle raadsfracties in de eerdere vergaderingen - lastig, gezien de verschillende standpunten van de partijen. Het werd verder niet duidelijk waarin het nieuwe document moet verschillen van de hoofdlijnennotitie.

DE RAAD NU AAN ZET Wat wel duidelijk werd is dat de partijen absoluut niet gelukkig zijn met de manier waarop de notitie tot stand is gekomen. Ralph Hallo (Bunniks Belang): ,,Wij willen als raad een discussie over de essentiële keuzes, en wij willen als raad die keuzes bepalen. Dat hebben wij sterk gemist bij het maken van de hoofdlijnennotitie”. Lenie Visser en Peter Lakerveld (CDA) stelden voor om met een klein groepje een apart overleg met de wethouder te hebben over de vraag: welke keuzes willen wij nu als raad vastgelegd zien? Om dan vervolgens door de projectgroep die keuzes samen met de denktank te laten uitwerken tot ‘richtinggevende uitspraken’. Dit voorstel kreeg steun van alle partijen. Anne Ruth Webbink (P21) vond dat er veel tijd verspild was: ,,Wanneer kunnen we het nu eens over de inhoud hebben, in plaats van over het proces?” Wethouder Ali Dekker twijfelde aan de haalbaarheid van februari 2022 als nieuwe opleverdatum. De uitdaging voor de raad is om snel - in de huidige samenstelling, over vier maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen - tot overeenstemming te komen over de uit te werken hoofdlijnen.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie