Afbeelding
Duurzaamheid

Bunnikse gemeenteraad schuift RES door tot na zomer vanwege onduidelijkheden

3 juli 2021 om 10:10 Politiek

ODIJK Het college had al voor de zomer een besluit willen nemen over Regionale Energiestrategie (RES) - dit gaat over zonnevelden en windmolens in deze gemeente. Op 1 juli tijdens het Open Huis bleek dat er nog zoveel vragen liggen vanuit de raadsfracties, dat er een extra Open Huis nodig is in september. De raad wilde niet met stoom en kokend water op 13 juli beslissen. Niet alleen vanwege de recente Raad van State uitspraak, maar ook op Bunnikse schaal is de onduidelijkheid nog groot.

door Kuun Jenniskens

Tijdens dit Open Huis van 1 juli had zich slechts één inspreker gemeld - de voorzitter van de Energie Coöperatie Bunnik, die van mening is dat dit RES 1.0 bod een te kleine stap is en dat Bunnik meer moed moet tonen. Volgens het CDA was er maar één inspreker vanwege de late aankondiging van dit Open Huis. De verwachting is dat er in september meer insprekers zullen zijn, gezien het feit dat dit onderwerp erg leeft in de samenleving.

VEEL VRAGEN  ONBEANTWOORD De 1,5 uur die voor dit Open Huis was ingeruimd, bleek slechts voldoende voor het stellen van vragen aan de wethouder vanuit de vier raadsfracties. Dat zegt wat over de heersende onduidelijkheid. Die zijn nog niet beantwoord, wethouder Paul Heijmerink (P21) heeft slechts een aantal vragen kort kunnen adresseren. Het idee is dat de rest van de vragen schriftelijk wordt beantwoord. De Liberalen waren hier niet blij mee, omdat het schriftelijk beantwoorden van vragen ten koste gaat van het debat.

VOORSTEL BREDER DAN DE RES Wethouder Heijmerink legde uit dat de urgentie groot is. Het raadsvoorstel dat nu voorligt bestaat uit 53 hectare zonnepanelen (tot 2024) in het RES 1.0 bod. Wat verwarring lijkt te geven is dat het college met datzelfde besluit om twee extra zaken vraagt, die los staan van de RES. Kennelijk horen die bij de ambitie van Bunnik om in 2040 energieneutraal te zijn. De extra beslispunten zijn: het aantal hectares zonnevelden verruimen naar 70 hectare (in 2030); en een onderzoek naar windmolens nabij Fort Vechten en de A12.

EXTRA ZONNEVELDEN Wat het uitbreiden van de zonnevelden betreft, gaat dit voor CDA en Liberalen te snel. Zij willen eerst een evaluatie zien van het huidige zonneveldbeleid. En ook pas een beslissing nemen na plaatsing van de velden - zodat eerst door iedereen kan worden ervaren wat de impact is. Bunniks Belang vroeg zich af of dit niet beter kan worden overgelaten aan een nieuwe raad, of over twee jaar in de RES 2.0 kan worden opgenomen?

WINDONDERZOEK Onderzoek doen naar windenergie bij Fort Vechten was tegen het zere been van meerdere fracties. Tijdens een eerdere vergadering had wethouder Heijmerink twee moties afgeraden omdat er te weinig geld en ambtelijke capaciteit was om ze uit te voeren - dat was een P21 motie om het windbeleid naar voren te halen, en motie zonnelint langs de A12 van het CDA. En nu is er ineens wel geld?

ONDERBOUWING NODIG De fracties willen graag ook iets van onderbouwing zien van die 70 hectare zonneveld en het zoekgebied wind. De Liberalen willen weten hoe duur dat onderzoek dan is. Bunniks Belang vroeg zich af welke voorwaarden bij dit onderzoek worden gesteld: ,,De voorwaarden die de Raad van State net van tafel heeft geveegd? Wilt u niet eerst weten wat de raad voor voorwaarden neerlegt - zoals bijvoorbeeld tien keer de tiphoogte?” Voor CDA is niet duidelijk of de raadsbrede motie zonnelint ook opgenomen wordt in de RES? Het CDA vroeg om aparte raadsvoorstellen voor het 2e en 3e beslispunt. ,,De raad heeft de vraag naar het zoekgebied wind bij Fort Vechten nog niet voorgelegd gekregen.” Het CDA noemde het ongefundeerd wat er nu voorligt. ,,De wethouder zegt dat het uit de participatie komt, maar het is vervolgens wel aan de gemeenteraad om dat te wegen.”

COMBINATIE ZON EN WIND P21 hield een pleidooi voor de combinatie van wind en zon. ,,Met alleen zonne-energie kunnen netbeheerders dit niet aan.” P21 wilde ook weten of een gezondheidseffecten screening meegenomen kan worden in de kaders voor windmolens, en of de Tweede Kamermotie over afstandsnormen meegenomen wordt in de RES.

Dit is nog maar een greep uit de vragen, die allemaal behoorlijk veelomvattend zijn. Wethouder Heijmerink beloofde de vragen 14 dagen voor het september Open Huis beantwoord te hebben.  

Over de RES volgt waarschijnlijk een Open Huis op 16 september. Het raadsbesluit moet vallen op 30 september - dat zou precies op tijd voor de deadline zijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie