De heer Van Alfen deelde zijn visie op het groen. Als bedankje ontving hij een bloembollenpakket uit handen van wethouder Rensen
De heer Van Alfen deelde zijn visie op het groen. Als bedankje ontving hij een bloembollenpakket uit handen van wethouder Rensen Gemeente Bunnik

De groene koers van de gemeente Bunnik: aan de slag met de uitkomsten enquête

Maatschappelijk

BUNNIK Gemeente Bunnik is bezig met de ontwikkeling van haar visie op groen: de koers voor een groene, gezonde, veilige en veerkrachtige leefomgeving voor mens en natuur. Dat doet het met samenwerkingspartners en inwoners. De afgelopen maanden heef de gemeente hun gevraagd naar hun ideeën voor het groen. 

Daarbij werden interviews afgenomen met verschillende samenwerkingspartners: Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden et cetera. Daarnaast ging de gemeente tijdens twee klankbordbijeenkomsten in gesprek met inwoners en 181 inwoners vulden een enquête in over hun visie op groen.

Volgens de gemeente Bunnik heeft de gemeente te maken met de volgende uitdagingen:

Het behoud van de groene identiteit. Hoe behouden we onze groene identiteit, nu ruimte schaars is en er behoefte is aan woningen? De soortenrijkdom neemt af. Hoe zorgen wij voor voldoende, geschikte leefruimte voor een variatie aan planten en dieren? Het klimaat verandert. We hebben wateroverlast en hittestress. Hoe zorgen we voor groen dat veerkrachtig genoeg is om de klimaatverandering te doorstaan. Hoe behoeden we bestaande natuur tegen hittestress en wateroverlast? Versterken van de leefbaarheid voor mens en natuur. Hoe zorgen we ervoor dat groen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van inwoners en hun gevoel van welbevinden en woonplezier?

De geïnterviewden, leden van de klankbordgroep en de geënquêteerden vinden volgens de gemeente allemaal dat er voldoende ruimte moet zijn voor de natuur. ,,Wat heeft nu prioriteit als het gaat om het behouden en het ontwikkelen van het groen in onze gemeente? De respondenten van de enquête geven aan dat de natuur haar eigen gang moet gaan. Toch wil 52% van de respondenten dat het groen in hun eigen buurt netjes is. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Hoe geven we de natuur de ruimte en houden we de leefomgeving veilig en netjes? Bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten kan de plek dus heel bepalend zijn. We bouwen in onze gemeente, maar respondenten en leden van de klankbordgroep geven aan dat het belangrijk is om te investeren in het versterken van de soortenrijkdom (biodiversiteit). De vraag is of dit samen kan gaan? Kan de biodiversiteit in een nieuwbouwwijk groter zijn dan in een agrarisch gebied?” Veel respondenten vinden het behouden van cultuurhistorie belangrijk, maar dit kan de ontwikkeling van groen in de weg staan. Daarnaast kan groen dat bestand is tegen klimaatverandering van oorsprong niet voorkomen in onze gemeente en daardoor niet passen in een cultuurhistorisch gebied.

,,We gaan aan de slag met de uitkomsten van de enquête, interviews en in lijn met het Integraal Ruimtelijk Perspectief en de Omgevingsvisie voor Bunnik”, stelt de gemeente. ,,Dit gebeurt in samenspraak met de raad, die als gekozen bestuur richting geeft namens heel Bunnik. We ontwikkelen een groenprogramma dat past bij de Bunnikse maat en schaal. We zetten een stip op de horizon met een uitwerking voor de komende tien jaar.”

advertentie