De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben.
De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. Bertie Boersma

Tel je mee? De diaconie

Maatschappelijk

ODIJK De vierde en laatste week van Advent: bijna is het Kerst. In het Witte Kerkje in Odijk hebben we als thema voor deze weken: ‘Tel je mee?’ Het kerstverhaal maakt duidelijk dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij God hebben. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Hij liet in zijn leven aan mensen merken dat iedereen meetelt. In de aanloop naar Kerst vragen we wekelijks personen, groepen of organisaties uit het dorp hoe zij zich inspannen om ieder mens mee te laten tellen. 

[Deze week deel 4: de diaconie van de Protestantse Gemeente Odijk.] 

Hans Marquart, voorzitter van de diaconie, vertelt: ,,Tijdens zijn leven riep Jezus zijn volgelingen op om mensen die het moeilijk hebben te hulp te komen. Als christelijke gemeente willen we aan deze oproep gehoor geven. We proberen de liefde voor de naaste en het omzien naar elkaar praktisch gestalte te geven. We noemen dit diaconaat.

De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. De Protestantse Gemeente van Odijk is er niet alleen voor haar leden, maar voor iedereen in het dorp die hulp nodig heeft. Naast het verlenen van persoonlijke hulp steunen we ook organisaties die zich inzetten voor de nood landelijk en wereldwijd.

Van oudsher is het bieden van materiële steun aan mensen in het eigen dorp een belangrijke taak van iedere diaconie. Het prachtige boek “Van kerk en dorp, 200 jaar Witte Kerkje van Odijk” geeft daar enkele voorbeelden van, uit de tijd dat het nog ‘armenzorg’ werd genoemd. In 1841 kreeg iemand drie gulden steun en in 1871 werd aan enkele ‘poldergasten’ (grondwerkers) brood, steenkolen, turf en rijst gegeven.

Tegenwoordig zijn er allerlei wettelijke regelingen. Wie zijn weg daarin kan vinden kan meestal steun krijgen van de overheid. Desondanks, en hoewel Odijk een relatief rijk dorp is, wordt er nog steeds af en toe een direct beroep gedaan op de diaconie. Maar, niet iedereen wil bij een kerkelijke organisatie aankloppen voor hulp of weet de weg daarnaartoe te vinden. 

[NOODFONDS] Mede daarom is er voor acute hulpvragen door de gezamenlijke kerken in de gemeente Bunnik, in samenwerking met de gemeente, een Noodfonds opgericht. De aanvragen hiervoor komen via het Centrum voor Elkaar, waar mensen aankloppen met hulpvragen. Bij het Centrum voor Elkaar weten ze waarvoor en hoe een aanvraag bij het Noodfonds kan worden gedaan.

De diaconie doet meer in het dorp dan directe hulp aan personen. Zo was de diaconie betrokken bij het opzetten van de Huiskamer van Odijk. En er wordt jaarlijks geholpen bij de kerstpakkettenactie georganiseerd door de Lions. De diaconie kan adressen aanleveren en helpt met verspreiden van de pakketten.

[ACTIE VAKANTIETAS] Ook wordt er, vooral door de jeugd van het Witte Kerkje, meegewerkt aan bijvoorbeeld de actie Vakantietas. Gezinnen die bij de Voedselbank komen kregen voor de zomervakantie voor ieder kind een rugzak met speelgoed. De diaconie heeft een goede band met de Voedselbank, waarvoor voedselinzamelacties gehouden worden.

De Schans, de sociëteit voor mensen met een lichamelijke handicap, en Vluchtelingenwerk/Samenspraak Bunnik zijn voorbeelden van lokale organisaties die door de diaconie financieel worden ondersteund. Samen met de Caritas van de regionale katholieke parochie steunt de diaconie ook het project ‘Eten met dorpsgenoten’

Odijk is natuurlijk maar een klein dorp, waar niet alle voorzieningen en hulporganisaties vertegenwoordigd zijn. Daarom ondersteunt de diaconie ook verschillende regionale organisaties, zoals enkele hospices en de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils.

Ook (ver) buiten de regio is natuurlijk veel hulp nodig en daarom draagt de diaconie bij aan diverse landelijke organisaties en hulpacties in Nederland en ver daarbuiten. Een belangrijk deel van de hulp gaat via de landelijke diaconale organisatie van de PKN: Kerk in Actie. Sommige andere doelen zijn aangedragen door plaatselijke kerkleden. En er wordt altijd ruimte gehouden voor een flinke bijdrage in noodgevallen (zoals natuurrampen, oorlogen e.d.).

Een heel belangrijk doel is voor ons het stimuleren en ondersteunen van het (materieel) omzien naar elkaar door onze hele kerkgemeenschap. Daarvoor werken wij regelmatig en met veel plezier samen met de enthousiaste jongeren in onze gemeente.

Soms hebben we grotere projecten, waar we dan een aantal jaren actief geld voor inzamelen. De diaconie geeft, maar ook doen jongeren dan bijvoorbeeld allerlei acties om geld in te zamelen voor het project. Zo steunden we de afgelopen jaren de organisatie SAVE in India. SAVE steunt (straat)kinderen die kinderarbeid verrichten, zodat ze naar school kunnen gaan. En ze biedt steun bij de thuissituatie. Voor het werk van SAVE organiseerden we bijvoorbeeld een kledingbeurs, vertoonden we films, kookten we een Indiase maaltijd en nodigden we een spreker uit die meer kon vertellen over de organisatie. Met veel enthousiasme zamelen we dan met elkaar geld in voor zo’n project.

Het werk van de diaconie is heel dankbaar werk. Want ieder mens telt mee!’

Afbeelding
advertentie