Werkzaamheden in de wijk Engboogerd, oktober 2020.
Werkzaamheden in de wijk Engboogerd, oktober 2020. Agnes Corbeij

Vervanging riolering Engboogerd volgens plan verder

Politiek

ODIJK De raad stemde op 3 februari in met het plan van het college om de activiteiten in de wijk Engboogerd volgens het oorspronkelijke scenario tot een einde te brengen. De raad accepteert daarmee een budgetoverschrijding van 4,5 miljoen en dringt vooral aan om goed lering te trekken uit dit project, dat april volgend jaar moet zijn afgerond.


door Frits Beijnink

In het Open Huis van 20 januari bespraken raadsleden en insprekers het voorstel van het college. Dat de raad zou instemmen werd snel duidelijk. De insprekers drongen er op aan de wijk goed te betrekken in het verdere traject, en om de bewoners actief voor te lichten over het klimaatadaptief inrichten van hun tuin.

GELEERDE LESSEN Cor Kool (CDA) stelde voor om een ‘raadcommissie grote projecten’ in te stellen, om te bewaken dat de geleerde lessen ook in vervolgprojecten worden toegepast. Ook leek het hem verstandig om de rekenkamercommissie nog een onderzoek te laten doen. Arjen Hussem (P21) vroeg hoe het college gehoor denkt te geven aan de oproep van de insprekers om voorlichting in de wijk te geven en Thies van den Berg (De Liberalen) was vooral blij „dat we weer kunnen gaan leven in de wijk en ons niet meer hoeven te ergeren”. Allen spraken hun waardering uit over de manier waarop wethouder Jocko Rensen (P21/De Liberalen) het project weer op de rails had weten te krijgen.

VERVOLG Rensen was het eens met de aanbevelingen van Kool en stelde voor om hier in de volgende raadsperiode invulling aan te geven. Voor hem was een belangrijke les dat er een betere overlegstructuur nodig is, met de wijk en andere participanten. Ook wil hij bij nieuwe projecten van te voren samen met de raad heldere kaders voor participatie vaststellen. Op de vraag over voorlichting over klimaatadaptieve inrichting van tuinen beaamde hij dat het college daar aan gaat werken, voor héél Bunnik.

PLANNING Het project gaat verder in april en moet dan in een jaar zijn afgerond. Rensen gaf aan veel vertrouwen te hebben in de planning en de kans op budgetoverschrijding laag in te schatten, onverwachte gebeurtenissen daargelaten. Er is nu een stevige projectorganisatie opgezet, met ervaren mensen. Rensen wil hier ook van profiteren bij het volgende project, de aanpak van de Oranjebuurt.

advertentie