Baan van Fectio en A12, vanaf de voetgangersbrug
Baan van Fectio en A12, vanaf de voetgangersbrug Frits Beijnink

Snelwegen veroorzaken twee keer zoveel lawaai dan berekend

Verkeer en vervoer

ODIJK Het RIVM meet op vijftig punten in Nederland het geluidsniveau langs snelwegen. In de ‘Geluidmonitor 2020’, die op 24 januari verscheen, stelt het RIVM vast dat het niveau in 2019 gemiddeld bijna drie decibel hoger lag dan de door Rijkswaterstaat berekende waarden. Drie decibel meer is gelijk aan twee keer zoveel geluid. In de raad van 3 februari stelde Jeroen Sterk (P21) vragen aan het college naar aanleiding van dit nieuws.

door Frits Beijnink

Rijkswaterstaat rekent langs snelwegen door heel Nederland om de honderd meter uit of de hoeveelheid geluid onder het toegestane maximum blijft. Dat gebeurt met een model dat rekening houdt met de hoeveelheid verkeer, snelheid, soort asfalt en effecten van - soms nog te verwachten - ontwikkelingen, zoals stillere banden. Het RIVM controleert met metingen of de werkelijke hoeveelheid geluid overeenkomt met de hoeveelheid die Rijkswaterstaat in zijn model berekent. Die metingen vallen al enkele jaren hoger uit dan de berekeningen. 

OVERLAST IN DE WIJK De wijkvereniging Kromme Rijn trok twee jaar geleden aan de bel bij Rijkswaterstaat en de gemeente Bunnik, naar aanleiding van klachten van inwoners en eigen geluidsmetingen in de wijk. Het antwoord was teleurstellend. Uit het blad van de wijkvereniging, de Bezem, van september 2020: „De gemeente concludeert dat de normen in onze wijk niet worden overschreden omdat Rijkswaterstaat in 2018 heeft berekend dat hun plafondwaarde niet wordt overschreden.” Met plafondwaarde wordt hier de toegestane waarde bedoeld op referentiepunten op vijftig meter van de snelweg. Er is echter geen verband tussen de door Rijkswaterstaat berekende waarde en het geluidsniveau dat in de wijk op de gevel van huizen wordt gemeten. Bij de overheersende zuidwesten wind kan dat in delen van de wijk aanvaardbare waarden overstijgen, zeker als daarbij het geluid van de provinciale weg, baan van Fectio en de spoorlijn wordt opgeteld. Dit treft delen van het dorp Bunnik die op enkele honderden meters afstand van de A12 liggen, zoals het zuidwestelijk deel van de Kromme Rijnwijk, de wijk Engboogerd en het gebied rond de Schoudermantel –  waar ook nieuwbouw is gepland. Deze overlast heeft mogelijk ook effect op de ambities van de gemeente om in het stationsgebied te bouwen.

STILLE BANDEN Rijkswaterstaat geef al enkele jaren aan dat het rekenmodel te gunstig uitvalt doordat de verwachte bijdrage van stillere banden - in het model meegenomen vanaf 2016 - tegenvalt. De verwachting is dat het model wordt aangepast, maar dat de toegestane plafondwaarden dan tegelijkertijd zullen stijgen. In een gesprek met de wijkvereniging in 2020 gaven ambtenaren van Rijkswaterstaat wel aan dat de toename van de geluidshinder zodanig snel gaat dat rond 2023 waarschijnlijk maatregelen noodzakelijk zijn.

VRAGEN P21 Jeroen Sterk vroeg het college of dit nieuws aanleiding is om met Rijkswaterstaat of de provincie in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen, zoals een lagere snelheid of geluidsschermen. Wethouder Jocko Rensen (P21/De Liberalen) antwoordde dat hij eerst overlegt met de Omgevingsdienst regio Utrecht en vervolgens met Rijkswaterstaat in gesprek gaat.

advertentie