De wethouders, direct na hun beëdiging. V.l.n.r.: Ali Dekker (D66), Hilde de Groot (P21) en Julie d'Hondt (P21).
De wethouders, direct na hun beëdiging. V.l.n.r.: Ali Dekker (D66), Hilde de Groot (P21) en Julie d'Hondt (P21). Frits Beijnink

Twijfels aan haalbaarheid coalitieakkoord

Politiek

ODIJK De nieuwe raad debatteerde op 24 mei over het coalitieakkoord van P21 en D66. Oppositiepartijen CDA en VVD toonden zich zeer kritisch over de haalbaarheid van het ambitieuze akkoord. Na het debat stond de feestelijke beëdiging van de drie wethouders op de agenda. Aan hen nu de taak om het akkoord om te zetten in concrete uitvoering.

door Frits Beijnink

Het coalitieakkoord legt de nadruk op woningbouw en de energietransitie. De coalitie wil 2500 extra woningen bouwen, naast de bestaande plannen voor 1800 woningen. Door inzetten op isolatiemaatregelen en duurzame energie moet Bunnik in 2040 klimaatneutraal zijn. De opbrengst van de woningbouw, geraamd op vier miljoen euro, wordt gebruikt om te investeren in de leefbaarheid van de dorpen en in natuur en fietsverbindingen.

CDA: WEINIG SOCIAAL De oppositie had zich goed voorbereid en Annemarie Huijsman (CDA) stak kordaat van wal. Zij constateerde dat er vrijwel niets in het akkoord staat over het sociaal domein, zoals jeugdzorg, vluchtelingenhulp, onderwijs en veiligheid, en vond daarmee dat de coalitie de inwoners op de tweede plaatst stelt. Huijsman betwijfelde of het bouwen van in totaal 4300 woningen tot 2040 haalbaar is en vroeg zich af waar de zogenoemde ‘inbreidingslocaties’ (bouwen binnen de dorpen) liggen, waar nu 1100 woningen moeten komen. Over bouwen in het stationsgebied (1000 woningen) stelde ze dat de GGD adviseert om binnen 300 meter van snelwegen geen woningen te bouwen. De verhoging van de OZB met vijf procent was haar een doorn in het oog, omdat ‘vooral de regio profiteert van de woningbouw, over de ruggen van de inwoners van Bunnik’. Al met al vond zij het coalitieakkoord ‘weinig sociaal’.

VVD: ONREALISTISCH Marijn de Vries (VVD) sprak van ‘onrealistische doelstellingen, met een groot gat in de hand’. Hij vroeg zich af waarom de coalitie al in 2040 een klimaatneutraal Bunnik wil – de landelijke ambitie is 2050 – en begreep niet hoe de coalitie alle klimaatambities denkt te bekostigen. Op een circulaire en klimaatneutrale wijze bouwen van woningen leek hem onbetaalbaar bij een aandeel van slechts twintig procent vrije sector woningen, een percentage dat de VVD overigens ook zelf noemt in haar verkiezingsprogramma. Hij sprak de vrees uit dat de bouwambities leiden tot een ‘vinexwijk met flats’. Over de verhoging van de toeristenbelasting (extra opbrengst 75.000 euro per jaar) en de OZB (275.000 euro extra per jaar) was hij niet te spreken.

COALITIE: AMBITIEUS Arjen Hussem (P21) en Onno James (D66) weerspraken de conclusies van de oppositie. Hussem stelde dat investeren in woningen en in een klimaatneutraal Bunnik juist sociaal is en nodigde de oppositie uit om op overige onderwerpen samen plannen te maken, in een zogeheten ‘raadsagenda’. Tot concrete antwoorden op de vragen van CDA en VVD kwam hij niet, met de toelichting dat het akkoord (negen pagina’s inhoud) vooral een ambitie neerlegt maar geen uitgewerkte plannen bevat. Die uitwerking is aan het college. James benadrukte het sociale belang van woningbouw en hoe jonge woningzoekenden in Bunnik op dit moment kansloos zijn. Hij stelde dat het akkoord financieel goed onderbouwd is en ontkende dat Odijk-West (of ‘Bunnik-Zuid’) een ‘vinexwijk met flatgebouwen’ wordt. Wel sprak hij over appartementen in vier tot zes woonlagen, met name in het stationsgebied.

UITWERKING AAN COLLEGE Los van de haalbaarheid waren alle partijen het er over eens dat hier een ambitieus coalitieakkoord ligt. Voor de drie wethouders betekent dat een stevige uitdaging, om de ambities om te zetten in concrete plannen en uitvoering. Het lijkt toevertrouwd aan deze nieuwe ploeg: Ali Dekker (D66) heeft tien jaar ervaring (met een onderbreking) als wethouder in Bunnik en vier jaar als Statenlid voor de provincie Utrecht, Julie d’Hondt (P21) was zeven jaar Statenlid voor Utrecht en Hilde de Groot (P21) was vier jaar wethouder in Houten. Nu zij beëdigd zijn kunnen ze aan de slag, in een portefeuilleverdeling die binnenkort bekend wordt.

advertentie