Statenzaal
Statenzaal Provincie Utrecht

PS: Motie over A27 bij Amelisweerd

Politiek

UTRECHT Provinciale Staten van Utrecht (PS) stemden dinsdag in met het voorstel voor het herstellen en versterken van het (zakelijk) toerisme. Ook gingen ze onder meer akkoord met het museumbeleid 2021-2025, de beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 en een motie over de A27 bij Amelisweerd.

LAAT AMELISWEERD NIET WIJKEN VOOR DE WEG Acht van de dertien partijen dienden een actualiteitenmotie  (een voorstel van één of meerdere Statenleden om een actueel spelend onderwerp toe te voegen aan de Statenagenda) in, waarin zij oproepen om bij de A27 bij Amelisweerd de weg niet te verbreden, maar in de bestaande ‘bak’ het aantal rijstroken uit te breiden. Destijds is de snelweg bij Amelisweerd verlaagd aangelegd en wordt de plek aangeduid als ‘bak’. De motie stelt dat bomenkap wordt voorkomen door af te zien van verbreding. De daarvoor begrote financiële middelen komen vrij voor andere knelpunten op Rijkswegen. Een andere consequentie van dit voorstel is dat de snelheid op dat stuk omlaag moet worden gebracht.

De A27 is een Rijksweg, dus de besluitvorming ligt niet bij de provincie, maar bij het Rijk. PS zijn akkoord om een afschrift van de motie door te sturen naar de kabinetsformateur, in de hoop dat dit bij het komende formatieproces een rol kan spelen. Een motie van de VVD waarin wordt gepleit om vast te houden aan de huidige lobby van GS richting het Rijk, haalde geen meerderheid.

VERSTERKING EN HERSTEL (ZAKELIJK) TOERISME De toeristische sector lijdt onder de coronacrisis. Gedeputeerde Staten (GS) legde een voorstel op tafel om deze sector een extra impuls te geven voor een bedrag van maximaal € 750.000, te betalen uit de Corona-Reserve. PS namen dit voorstel niet zonder meer aan. Tijdens het debat was er met name discussie over de zogeheten Druktemonitor, een online kaart waarop je in één oogopslag ziet waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht. Een aantal partijen gaf aan dat een doorontwikkeling van de Druktemonitor niet nodig is nu de samenleving weer langzaamaan opengaat.

Uiteindelijk hebben PS vóór het voorstel gestemd. De doorontwikkeling van de Druktemonitor is door een krappe meerderheid met een amendement  (wijzigingsvoorstel) uit het voorstel gehaald.

MUSEUMBELEID 2021-2025

PS zijn akkoord met het beleidskader ‘Beter in verbinding’ , waarmee de provincie de positie van de streek- en kasteelmusea wil versterken en toekomstbestendig wil maken. De provincie Utrecht telt ongeveer veertig musea die als streek- of kasteelmuseum kunnen worden aangemerkt. De provincie vindt deze musea belangrijk, omdat zij ‘het Verhaal van Utrecht’ – de geschiedenis van de provincie Utrecht – bewaren en vertellen. Helaas is de positie van deze musea al langere tijd kwetsbaar. Met het beleidskader wil de provincie bijdragen aan versterking van de positie, onder andere door de onderlinge samenwerking tussen musea te stimuleren.

Er werd een motie  externe link(een verzoek om iets te doen of te laten met betrekking tot het voorstel) ingediend om vanuit de provincie Utrecht (intensievere) samenwerking te faciliteren tussen de musea en het vervolgonderwijs. Studenten kunnen leren van de museumpraktijk, en musea kunnen in deze tijden hulp gebruiken bij vernieuwing en het werven van meer bezoekers. De motie werd door de meerderheid van PS gewaardeerd en is aangenomen.

CIRCULAIRE SAMENLEVING 2050 Het Statenvoorstel over de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 zorgde voor een uitvoerig debat. Doel is om in 2050 in de gehele provincie zowel productie als gebruik van goederen en diensten volledig circulair te laten zijn. Kort gezegd behelst dit voornemen dat het winnen en importeren van grondstoffen wordt verminderd, de al beschikbare materialen moeten worden (her)gebruikt en behouden, en afval moet worden voorkomen.

Een aantal partijen opperde de invoering van een regionaal materialenpaspoort als manier om dit doel te bereiken. Zo’n materialenpaspoort kan een middel zijn om de circulariteit van materiaalgebruik in de bouw te traceren en daarmee duurzaam gebruik te bevorderen. Het idee werd niet door alle partijen positief ontvangen. Er werden bijvoorbeeld vragen gesteld bij de kosten die voortvloeien uit het invoeren van een dergelijk paspoort, kosten die uiteindelijk worden doorberekend aan de inwoners van de provincie en daarmee de prijzen van huizen nog een stuk duurder zouden maken. GS gaf aan om te onderzoeken welke concrete vervolgstappen nodig zijn voor het ontwikkelen en invoeren van zo’n materialenpaspoort, en komt na de zomer hierop terug.

OVERIGE BESLUITEN Dit waren niet de enige voorstellen die zijn besproken. Meer informatie over de besluiten en de bijbehorende documenten zijn hier te vinden.

advertentie
advertentie