Het gaat hier om locatie B, waar twee turbines zijn ingetekend. Locatie A is geschrapt.
Het gaat hier om locatie B, waar twee turbines zijn ingetekend. Locatie A is geschrapt. Stop windmolens Bunnik

Zeist ziet kansen voor twee windturbines op de grens met Odijk

Politiek

ODIJK Het gebied tussen het spoor en de A12 wordt door de gemeente Zeist als zeer kansrijk gezien voor twee grote windturbines. Dit is het enige zoekgebied dat Zeist nader gaat verkennen. Op 500 tot 1000 meter afstand vanaf Odijk. Om dit proces op de voet te volgen is de actiegroep Stop Windmolens Bunnik opgericht.

door Kuun Jenniskens

Het Zeister college heeft dit op 8 maart aan de gemeenteraad laten weten. Vijf andere locaties zijn afgevallen. Een tweede locatie, nabij Bunnik in het landschap tussen de Couwenhoven en de kern Bunnik, is geschrapt. Zeist vindt dat windmolens hier te direct in het zicht van Zeist en Bunnik zouden komen te liggen. 

WEINIG WONINGEN Omdat er minder mensen wonen ziet het Zeister college de spoorzone A12 als meer kansrijk. Deze locatie ligt ten noorden van de A12 bij Odijk. Het is weliswaar dichtbij Odijk, maar de geluidswal langs de A12 zal zorgen dat de turbines minder in het zicht staan - zo redeneert Zeist. Volgens Zeist sluit de locatie Spoorzone A12 goed aan bij het RES U16 uitgangspunt om windturbines zoveel mogelijk langs infrastructuur te plaatsen.

Uit een rapport van Bosch en van Rijn, gemaakt in opdracht van de gemeente Zeist, blijkt dat binnen 500 meter 9 woningen staan en binnen 1000 meter 1451 woningen. 

SAMEN MET ZONNEVELDEN In dit specifieke gebied zijn ook initiatiefnemers voor zonnevelden actief, aldus het college van Zeist -  zij praten daar met grondeigenaren. Of op deze plek een combinatie mogelijk is van zonnevelden met windmolens wordt onderwerp van een Gebiedsvisie. Deze verkenning moet duidelijk maken of hier windmolens kunnen worden gebouwd, en zo ja, onder welke voorwaarden dat dan zou moeten gebeuren. Voor de zomer laat het Zeister college de gemeenteraad weten wat de uitkomst is. De gebiedsvisie wordt samen met grondeigenaren, pachters en inwoners gemaakt - en belanghebbenden uit Odijk en Utrechtse Heuvelrug.

NIEUWE ACTIEGROEP Bij dit laatste wringt gelijk de schoen: hoeveel invloed hebben inwoners van een buurgemeente in zo’n geval? Vanuit deze zorg is de actiegroep Stop Windmolens Bunnik opgericht. Op 19 maart verzoeken zij, in een brief aan gemeenteraad en college van Zeist, met klem deze locatie te schrappen. Naast een inhoudelijke argumenten over afstand, overlast, gezondheidsschade, ecologie en landschap, schrijft Stop Windmolens Bunnik: ,,Daarnaast plaatsen wij vraagtekens bij de handelswijze van de gemeente Zeist om windmolens ver van zijn eigen inwoners te plaatsen en dichtbij de inwoners van een naastliggende gemeente. Laatstgenoemden kunnen immers weinig tot geen invloed uitoefenen op de gemeentelijke politiek en hebben aldaar geen stemrecht, terwijl zij de negatieve gevolgen van de windmolens wel krijgen te verduren. Dat getuigt in onze optiek van ondeugdelijk bestuur. Dergelijke besluitvorming is, op zijn zachts gezegd, allesbehalve charmant.”

Voor 2030 heeft Zeist de volgende ambities: 330.000 zonnepanelen op Zeister daken, 35 hectare zonnevelden en 2 grote windmolens.

De zoekgebieden in Zeist, waarbij alleen zoekgebied B overeind is gebleven
advertentie
advertentie