Windmolen
Windmolen Pixabay
ingezonden

De Energie Coöperatie Bunnik kiest óók voor wind

Opinie

De laatste weken was er veel te doen over windmolens in de Kromme Rijn Streek. De bezwaren richtten zich vooral op geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en aantasting van het landschap. Helaas bleken bewoners niet altijd voldoende geïnformeerd over de zoektocht naar mogelijke windlocaties.

Als Energie Coöperatie Bunnik willen we ons inzetten voor energiebesparing én voor duurzame energieopwekking. De klimaatcrisis is reëel: kortgeleden meldde het KNMI dat een tempratuurstijging van 1,5 C al over 9 jaar feit zou kunnen zijn. In de Klimaatwet heeft Nederland zich vastgelegd op 49% reductie van CO2 in 2030. Dit is een enorme opgave waarbij inzet van alle nu beschikbare middelen nodig is.

De alternatieven, zoals zon op daken en energiebesparing, moeten zeker ook met kracht aangepakt worden, maar alleen daarmee gaan we het niet redden. Met zonnepanelen op daken dek je hooguit 17% van ons huidige energieverbruik. Wind op zee wordt voluit ontwikkeld, maar de ruimte is beperkt. Het bouwen van een nieuwe kerncentrale kost minstens 10 jaar, dus biedt geen oplossing voor 2030. Wel vinden wij dat er gezocht moet blijven worden naar acceptabele duurzame alternatieven.

Windenergie heeft voordelen: heeft minder ruimtebeslag dan zon - eén windturbine produceert evenveel energie als 10 ha zonnevelden-, betere inpasbaarheid in het elektriciteitsnet, betaalbaar en nu beschikbaar. Wind geeft bovendien door het jaar heen meer constante energieproductie.

Nadelen zijn er ook: ze zijn tot op grote afstand zichtbaar. Of dat stoort hangt af van hoe je ernaar kijkt: als een ongewenst element in onze ongerepte natuur of als een welkome voorziening die helpt de klimaatcrisis te bestrijden. Windturbines produceren geluid, zoals veel installaties in onze woonomgeving, en niet te vergeten het verkeer op de A12 en de N229. Geluid is hinderlijk, reden dat er wettelijke normen zijn, die overigens voor windturbines strenger zijn dan voor het verkeer. Ook de overlast door slagschaduw is aan normen gebonden en wordt door het draairegime verminderd.

Wetenschappelijk onderzoek (RIVM en WHO) laat zien dat er geen gezondheidsschade is als gevolg van het geluid van windmolens. Wel kunnen mensen hinder ervaren, maar het RIVM concludeert: “dat omwonenden minder hinder hebben van de windturbines als ze betrokken werden bij de plaatsing ervan. Door mee te kunnen denken over de plaatsing en de balans tussen kosten en baten, ervaren omwonenden minder hinder.”

De ECB wil graag een rol spelen in zulk goed overleg met omwonenden, waardoor windenergie een plek kan krijgen in onze lokale energievoorziening. Bovendien zetten we ons ervoor in dat de financiële baten ook in onze lokale gemeenschap terugvloeien. Wij pleiten dus voor een snelle aanpak van de klimaatcrisis, met de middelen die nú beschikbaar zijn. Windenergie is een onmisbaar middel dat we in goed overleg met omwonenden kunnen inzetten. De bijna 1000 ondertekenaars van de petitie tegen wind willen we daarom uitdagen: kom met alternatieven die voor 2030 wel inzetbaar zijn. Niet voor ons, maar voor onze kinderen en kindskinderen.

Voor informatie bekijk onze video en onze FAQ op www.energiebunnik.nl/wind

Het bestuur van de Energie Coöperatie Bunnik,

Hans Dam

Pieter van der Grift

Anna von der Heydt

Susanne van Suylekom

Peter van Mondfrans

advertentie