Frans Pouw
Frans Pouw Frans Pouw

Raadspraat 

Raadspraat 

Afspraak is afspraak

De afgelopen weken is er in de gemeenteraad veel gesproken over de Regionale Energie Strategie (“RES”). Als je op de website van de Rijksoverheid kijkt bij RES staat daar onder andere dat “een RES het document is van een regio waarin afspraken staan over duurzame energie”.

Nu is de Nederlandse taal een ‘rijke’ taal, met veel verschillende woorden voor verschillende begrippen. Bij voorbeeld ‘afspreken’ is iets anders dan ‘bespreken’. In Van Dale staat bij ‘bespreken’: iets met iemand bespreken, en bij ‘afspreken’: bij mondelinge overeenkomst iets bepalen.

Dit verschil kwam in de recente raadsvergaderingen meerdere malen aan de orde. Eerst al bij de RES 1.0 bespreking, later nog eens bij het debat over Transitievisie Warmte.

In het bijzonder was het de vraag wat de wethouder in regioverband precies had gedaan. Waren er afspraken gemaakt, of waren er bepaalde onderwerpen besproken? Als er afgesproken is dat Bunnik bepaalde energieplannen wil gaan realiseren, dan zou je verwachten dat voordat de wethouder die afspraken met andere bestuurders maakt, er een opdracht vanuit de gemeenteraad over is afgegeven. Of anders zou je verwachten dat er tevoren tenminste voldoende draagvlak voor zo’n afspraak is gecreëerd bij de gemeenteraad èn bij de inwoners. Nu het voor wat betreft Bunnik als genoegzaam bekend mag worden verondersteld hoe er gedacht wordt met name over windmolens op Bunniks grondgebied, lijkt het moeilijk voor te stellen dat je daar dan toch in regionaal verband afspraken over maakt. 

Als het gaat over bespreken, dan ligt het iets genuanceerder. Dan kun je zeggen dat we het er over gehad hebben, maar dat de wethouder eerst het een en ander wil afstemmen met de gemeenteraad.

In beide gevallen (afspreken èn bespreken) is het volgens mij echter zeer opmerkelijk (= understatement) om tijdens die regionale bespreking als Bunniks wethouder te vernemen dat Zeist specifieke plannen heeft voor windmolens langs de A12, tegen de gemeentegrens van Bunnik, en daar dan geen bezwaar tegen aan te tekenen. Wij weten niet wat er precies tijdens die besprekingen is gebeurd, maar voor alle duidelijkheid heeft de gemeenteraad toch maar wel gevraagd aan ons college om een “brief op poten” te sturen aan het Zeister college om onze zorgen over die plannen van Zeist uit te spreken. Dat heeft onze gemeenteraad afgesproken met de wethouder. En, afspraak is afspraak. Hopelijk gaat zo’n brief er op tijd uit, want de gemeenteraad van Zeist komt op 12 oktober a.s. al bijeen om daarover te praten.


Frans Pauw,

Liberalen