Vanaf het begin van de plannen heeft de Wijkvereniging bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid en hoogte van de bebouwing en tegen de te verwachten parkeerdruk voor de omliggende wijk. Een eerste plan ging hierdoor van tafel. Het bestemmingsplan voor een tweede plan werd, onder protest, toch aangenomen door de gemeenteraad. Daarna gingen 25 omwonenden in beroep bij de Raad van State. 

De Raad van State zegt nu dat het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd moet worden. Toch kunnen de ‘rechtsgevolgen’ in stand blijven. Praktisch gezien komt dit erop neer dat het bestemmingsplan overeind blijft. 

PARKEERDRUK De wijziging zit hem erin dat de gemeente meer duidelijkheid moet verschaffen over de te verwachten parkeerdruk. In een tussenuitspraak van de Raad van State stond: ,,Uit de stukken die ten grondslag zijn gelegd aan het plan blijkt niet dat de raad dit mogelijk negatieve effect onder ogen heeft gezien bij de vaststelling van dat plan.”

Om te laten weten dat de gemeente dit wel onder ogen heeft gezien, heeft de gemeente een aantal bewijsstukken aangeleverd bij de Raad van State. Ten eerste heeft de gemeente in november de 54 parkeerplaatsen bij Rhijnhaeghe afgesloten en daarna de parkeerdruk in een straal van 250 meter rondom het plangebied gemeten. De gemeente concludeert hieruit dat voldoende parkeerruimte beschikbaar is op elk van de onderzochte tijdstippen.

BAM Daarnaast heeft de gemeente overlegd met de BAM. Volgens de bezwaarmakers komt de parkeerdruk voort uit medewerkers van BAM die in de wijk parkeren. In een brief van BAM aan de gemeente van januari 2020 staat dat het bedrijf na beëindiging van het huurcontract van de parkeerplaats bij Rhijnhaeghe een nieuw openbaar toegankelijk parkeerterrein van ongeveer 90 parkeerplaatsen is aangelegd aan de Groeneweg aan de zuidzijde van het station Bunnik. 

Ook heeft BAM een huurovereenkomst gesloten voor een bestaand kantoorpand met een parkeerterrein voor 50 auto’s aan de Regulierenring 6. Hoewel dit pand nog wordt verbouwd, wordt al wel gebruik gemaakt van de 50 parkeerplaatsen. De gemeente concludeert dat deze twee alternatieven samen ruime compensatie bieden voor de verdwenen parkeerplaatsen bij Rhijnhaeghe.  

De Raad van State concludeert dat de vraag van omwonenden niet aansluit bij de reparatie die de gemeente moest uitvoeren van de Raad van State. Omdat deze geen betrekking had op de te verwachten parkeerdruk door het aflopen van het huurcontract van het parkeerterrein met BAM. De Raad van State legt de gemeente op om de proceskosten van de bezwaarmakers, het gaat om ongeveer €2.700, te betalen.  

MEER PLEKKEN Los van deze uitspraak van de Raad van State, had de Wijkvereniging in maart 2020 wel succes in het verhogen van het aantal parkeerplaatsen in het plan van Sustay. In overleg met de ontwikkelaar werd besloten 16 parkeerplaatsen meer op eigen terrein te realiseren. 

De gemeente en Sustay hebben daarmee ingestemd omdat er fouten waren gemaakt in de eerste berekening. Allereerst was geen rekening gehouden met een verschuiving van huur- naar koopappartementen. Ten tweede was er bij de berekening vanuit gegaan dat gebruik kon worden gemaakt van twaalf parkeerplaatsen aan de Kennedylaan, in het openbare gebied. 

Aangezien door de ontwikkelaar in de omgevingsvergunning niet is aangetoond dat er geen 16 extra parkeerplaatsen op het eigen terrein konden worden gerealiseerd, mag de ontwikkelaar voor het berekenen van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, volgens de Parkeernota 2019, niet op voorhand gebruik maken van openbare parkeerplaatsen langs de Kennedylaan.

Het bestuur van Wijkvereniging Kromme Rijn heeft half maart ingestemd met deze aanpassingen van het plan.

door Agnes Corbeij

Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Kantoorgebouw Rhijnhaeghe
rhijnhaeghe.nl
Foto: rhijnhaeghe.nl
De nieuwbouwplannen