De Liberalen Bunnik is een samenvoeging van de lokale D’66 en VVD, aangevuld met onafhankelijke liberale dorpsgenoten uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. De partij heeft 4 van de 17 zetels in de gemeenteraad en is samen met P21 en Bunniks Belang onderdeel van de coalitie. 

Fractievoorzitter Hein Hoitink en raadslid Winny Toersen zijn lid van D’66. Raadslid Fred Schenk en fractie assistent Marijn de Vries zijn lid van de VVD. Raadslid Frans Pouw is onafhankelijk. Ali Dekker, ook lid van D’66, zit namens de Liberalen als wethouder in het college, sinds de zomer van 2019.

ALV Vorige week zou de Algemene Leden Vergadering van de VVD Bunnik vergaderen over een afsplitsing van de Liberalen. Die vergadering ging niet door, omdat het onmogelijk bleek om de vergadering online te houden. Deze zal op een later moment alsnog gehouden worden. Pas dan komt meer duidelijkheid over de koers van de partij.

Vorige week werd bekend dat de verschillende VVD-afdelingen uit het samenwerkingsverband U16 (de meeste gemeenten uit de provincie Utrecht zijn hierin vertegenwoordigd) een oproep gedaan hebben bij de minister om de inspraak rondom regionale plannen van duurzame energie te verzetten. Dit heeft te maken met de maatregelen rondom de coronacrisis, waardoor inspraak op dit moment bemoeilijkt wordt. De deadline werd verzet van 1 juni naar 1 oktober. Daarbij vulde VVD Bunnik desgevraagd aan dat ze ook graag naar de inhoud kijken, ook op gemeentelijk niveau.

De Liberalen aan de linkerkant; Hein Hoitink, Frans Pouw en Fred Schenk, tijdens de Begrotingsraad. (Foto: Kuun Jenniskens)

VRAAG AAN WETHOUDER Marijn de Vries, fractieassistent bij de Liberalen in de gemeente Bunnik en woordvoerder energietransitie: ,,Wij horen graag van de wethouder wat de onderbouwing is van het voorstel. Waarvoor staat Bunnik aan de lat. En omdat we het als U16 aanbieden is het vooral de vraag wat het gevolg is voor ons als een andere gemeente het niet haalt.” 

Daarnaast noemde Marijn de Vries de optie kernenergie. ,,Het valt ons op dat in Zeeland ook kernenergie onderdeel uitmaakt van het plan. Wij zijn benieuwd of een kerncentrale binnen de U16 mogelijk is en zo ja hoe we dit dan toevoegen aan het bod en snel met de bouw van start gaan. Vooral ook omdat ondertussen duidelijk wordt dat windenergie steeds minder voordelen kent; de windparken zonder subsidie op zee dreigen niet door te gaan omdat er teveel aanbod is als het waait."

De Vries en Schenk hebben neem ik aan op persoonlijke titel gesproken

PERSOONLIJKE TITEL Deze oproep aan de wethouder deed Marijn echter niet namens de Liberalen, maar vanuit de VVD. Dat is ongebruikelijk. Fractievoorzitter Hein Hoitink: ,,Marijn de Vries is geen woordvoerder energie namens de VVD in de gemeenteraad van Bunnik. De VVD is niet vertegenwoordigd in de raad van Bunnik. Hij is wel woordvoerder namens De Liberalen, maar heeft zijn uitspraken niet namens onze fractie gedaan. Hij heeft neem ik aan op persoonlijke titel gesproken.”

Hetzelfde geldt volgens Hein Hoitink voor Fred Schenk. ,,Hij zit in de raad namens De Liberalen en niet namens de VVD. Ook zijn uitspraken zijn dus niet namens onze fractie.” Schenk is mede-ondertekenaar van de brief aan de minister en vertelde dat hij blij is met het uitstel.

TEGEN EEN KERNCENTRALE Inhoudelijk sluit Hoitink niet aan bij de uitspraken van De Vries en Schenk: ,,In onze fractie is tot nu toe nooit over kernenergie gesproken, laat staan over een kerncentrale in Utrecht of Bunnik. Er staat ook niets over in ons verkiezingsprogramma noch het coalitieakkoord. De Liberalen zijn dus tegen een kerncentrale in onze regio." 

Daarmee staat de VVD inhoudelijk haaks tegenover De Liberalen waar ze onderdeel van uitmaken. Het lijkt een eerste stap naar buiten richting een splitsing van de partij. Hoitink zegt hierover: ,,Ik weet dat er binnen de VVD Bunnik ideeën leven om eventueel in 2022 weer als aparte partij aan de verkiezingen deel te nemen. Formeel is hierover nog geen standpunt.”

JAMMER Hoitink heeft er wel een mening over. ,,Ik zou het jammer vinden als de samenwerking met de VVD over twee jaar zou eindigen. De samenwerking tussen D’66 en de VVD binnen De Liberalen is zeer succesvol verlopen. We vormen sinds 2010 een continue en stabiele factor in het college van B&W van Bunnik.”

Over het waarom achter de wens om te willen afsplitsen, sprak Bunniks Nieuws met Katrien Varenhorst. Zij is lid van VVD Bunnik en geen raadslid voor de Liberalen. Samen met Fred Schenk en Marijn de Vries is zij de aanjager van de wens om als VVD mee te doen aan de verkiezingen van 2022. 

Er is behoefte aan een duidelijker rechts liberaal geluid in de gemeente Bunnik 

ONZICHTBAAR In een gezamenlijk antwoord op de vraag van Bunniks Nieuws waarom VVD Bunnik overweegt los van De Liberalen verder te gaan zeggen zij: ,,Bij de oprichting van De Liberalen in 2009 was er duidelijk behoefte aan een intensivering van de samenwerking tussen VVD en D66. Beide partijen werkten al goed samen en de standpunten waren vrijwel gelijk. Echter, tijden en zienswijzen veranderen, zo ook in Bunnik. Op dit moment is de VVD vrijwel onzichtbaar in de gemeente Bunnik. De initiatiefnemers zijn van mening dat er behoefte is aan een duidelijker rechts liberaal geluid in de gemeente Bunnik.  Van de vijf Liberale zetels (vier raadsleden en een wethouder) is er op dit moment maar één door een VVD-er ingevuld.”

LEDENBERAAD Het is niet voor het eerst dat de samenwerking binnen De Liberalen geëvalueerd wordt. ,,Binnen de VVD Bunnik is het gebruikelijk om ruim voor het einde van een bestuursperiode de samenwerking binnen de Liberalen te herijken. In oktober 2019 kwam op ons initiatief een groep Bunnikse VVD-leden bijeen om te praten over de toekomst van de VVD Bunnik, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Uitkomst van de avond was dat de initiatiefnemers groen licht kregen van de aanwezige leden om het proces tot verzelfstandiging in gang te zetten. Uit een eerder gehouden belactie was al naar voren gekomen dat een ruime meerderheid van de leden niet onwelwillend tegenover een zelfstandige VVD in de Bunnikse raad staat.”

De drie VVD’ers maken ook duidelijk dat ze nu geen politieke onrust willen. ,,Tot aan de verkiezingen in 2022 blijven coalitie en De Liberalen fractie vooralsnog bestaan.”

door Agnes Corbeij

Kuun Jenniskens
Foto: Kuun Jenniskens
De Liberalen aan de linkerkant; Hein Hoitink, Frans Pouw en Fred Schenk, tijdens de Begrotingsraad
Archief Bunniks Nieuws
Foto: Archief Bunniks Nieuws
Hein Hoitink, Fractievoorzitter van De Liberalen