Omwonende MOB terrein zijn overlast zat

Algemeen

Afgelopen najaar spraken bewoners met wethouder Rob Zakee (P21). Volgens de bewoners heeft Zakee toen een notitie toegezegd waarin alle activiteiten op het MOB complex worden beschreven en getoetst aan het bestemmingsplan. Begin mei werd echter aan omwonenden gemeld dat deze notitie er niet komt. Bewoners vinden dat maar verdacht: "Wij denken dat de gemeente wel weet dat de activiteiten van de Grondbank strijdig zijn met de regels van het bestemmingsplan, maar dat de gemeente terugdeinst voor actie om datgene wat illegaal is aan te pakken." Omwonenden gaan nu een handhavingsverzoek indienen over de activiteiten van de Grondbank.

Bewoners halen in hun brief ook de situatie met Kemp aan, die houtsnippers op het MOB terrein opslaat en verwerkt. Volgens hen krijgt Kemp de ruimte om 44% meer m³ opslag te realiseren, via allerlei afwijkingen op het bestemmingsplan. Bewoners nemen het de gemeente kwalijk dat bij de toekenning van de vergunning geen enkele aandacht is besteed aan de toename van (zwaar) vrachtverkeer. Daarom gaan ze in beroep bij de rechter. Want de ervaren overlast is groot: "Behalve de verkeersproblemen is er al langere tijd sprake van zeer regelmatige stankoverlast die ook onze huizen en slaapkamers binnendringt. Verder worden boomstammen en takken gehakseld en geshadderd, wat met veel lawaai gepaard gaat. Vele klachten over stank en lawaai bij de ODRU leiden wel tot veel aandacht van die dienst, maar niet tot actie. Men kan ook weinig, want er is geen milieuvergunning waaraan getoetst kan worden. Al meer dan een jaar loopt het vooroverleg over de in te dienen milieuvergunning. Ondertussen kan de firma Kemp zonder vergunning de bedrijvigheid volop ontplooien met alle overlast van dien."

P21 laat 't Groentje weten zich zorgen te maken over de handhaving in onze gemeente. "In een aantal gevallen, waaronder het MOB complex, wordt in afwachting van 'nieuwe ontwikkelingen' niet gehandhaafd." Wat P21 betreft mag dit niet langer dan een half jaar duren. "Vanwege het uitstel ontstaat er naar onze mening een situatie van willekeur. En daar zijn wij het bepaald niet mee eens." P21 vindt dat er op het MOB terrein moet worden gehandhaafd, op basis van het geldende bestemmingsplan. Paul Heijmerink legt verder uit dat P21 een jaar geleden al tegen verruiming was. "Er waren te veel dingen onduidelijk en wij wilden een nieuwe discussienota waarin die onduidelijkheden zouden worden weggenomen. Nadien is door ons nog herhaalde malen aangedrongen op een nieuwe discussienota, maar zonder gevolg. Wij begrijpen de frustratie bij de omwonenden over het alsmaar uitstellen, steeds weer praten en niets doen."

Leny Visser (CDA) laat weten dat tijdens het Open Huis van vorig jaar april al van alles speelde; "Vanuit de ervaren overlast en de vaagheid rondom de regels, hebben we als CDA negatief geadviseerd op het voorstel wat in de nota voorlag. De ondernemers en de bewoners zouden beiden houvast moeten kunnen hebben aan de regels van het bestemmingsplan. Als men zich daar niet aan houdt, zou er handhavend opgetreden moeten worden. We willen nu eerst weten hoe de zaak er feitelijk voor staat."

Hein Hoitink laat namens de Liberalen weten dat de brief een verontrustend beeld schetst: "Het lijkt wel een wildwest situatie waar bepaalde ondernemers zich weinig schijnen aan te trekken van wettelijke regels. De Liberalen willen daarom van het college weten of het echt zo is dat op het MOB-terrein de wet met voeten wordt getreden." De Liberalen zijn niet bij voorbaat tegen verruiming van de bestemmingsplanregels, maar willen niet dat het MOB-terrein in een industrieterrein verandert, dus er moeten linken blijven met de agrarische sector.

Alle fracties hebben inmiddels na aanleiding van de brief van omwonenden, schriftelijke vragen gesteld aan het college. De gemeenteraad vraagt het college om duidelijkheid te bieden over wat er precies is toegestaan op het terrein, en of de activiteiten die er plaatsvinden daar wel mee in overeenstemming zijn. (Deze vragen komen uitgebreider aan bod in een vervolgartikel, als ze voorzien zijn van antwoorden vanuit het college, red.)

Wethouder Rob Zakee (P21) laat weten dat er in januari een meeting is geweest van omwonenden en bedrijven om de problemen te inventariseren en naar oplossingen te kijken. "Ik heb toen gezegd, ga het samen oplossen, en als het niet lukt dan gaan we handhaven en toetsen aan het bestemmingsplan. De tijd van het zoeken naar speelruimte is wat mij betreft voorbij. We gaan strak doen wat we moeten doen, op de millimeter. We gaan zaken scherp maken - en daar zullen mensen ongelukkig van worden. Dus we brengen het goed in beeld en gaan het strak uitvoeren. En die notitie komt er gewoon, we gaan alles netjes op papier zetten. Deze week zal ik hierover een mededeling in de raad doen en dan verwacht ik dat de informatie er is bij de raad van juni. Het kan zijn dat ik dan nog niet alles weet, maar ook dat geef ik dan helder aan." (KJ)

advertentie