Afspraken waterproblematiek vormen voor gemeenteraad voldoende basis om verder te gaan

Algemeen

In deze Informatienota gaf wethouder Rob Zakee (P21) antwoord op vragen die sinds de behandeling van het bestemmingsplan in het Open Huis waren blijven staan. In deze nota legt de wethouder uit hoe er met een nul-meting - dat de wethouder liever een referentiepunt noemt - zal worden omgegaan. De afgelopen jaren zijn de grondwaterstanden in Werkhoven gemeten, hiermee is een gemiddeld grondwaterpeil per maand bepaald. Gedurende circa 2 jaar na de bouwwerkzaamheden worden de gemiddelde maandpeilen bijgehouden. Deze worden gecorrigeerd op klimatologische omstandigheden. Het verschil per maand tussen de gemiddelden voor en na de aanleg, geeft dan het effect van de nieuwe woningen op de waterhuishouding aan. Daaruit kunnen conclusies worden getrokken. Ook wordt in de Informatienota uitgelegd dat de BAM preventief een drain aanlegt tussen de Achterdijk en langs de woningen aan deze weg. Nieuw punt hierbij is dat de drain met een natuurlijk verval wordt aangelegd om het water naar de AchterRijn af te voeren. Een pomp wordt niet langer nodig geacht.

Alle raadsfracties trokken tijdens de vergadering het bouwplan en de waterproblematiek uit elkaar. Wat het bouwplan betreft, zei Henny Mourits (P21) dat het een mooie gevarieerde wijk wordt, met daarbij een flink deel sociale woningbouw - waar P21 voorstander van is. Volgens P21 wordt de wijk een aanwinst voor Werkhoven - de aanwas van mensen is positief voor scholen, winkels en verengingsleven. Jan Buzepol (Liberalen) zei het verheugend te vinden dat er zoveel belangstelling van kopers is voor de woningen.

Vanuit de oppositie moest Leny Visser (CDA) kwijt het college niet zo betrouwbaar te achten. Volgens haar klopt het aantal woningen per hectare niet. Dat zouden er 61 moeten zijn, en er worden er 63 gebouwd. Jan Buzepol (Liberalen) nam haar de wind uit de zeilen door het ook na te rekenen en de Liberalen kwamen wel uit op 63 woningen.

"Door veel partijen is er veel tijd in gestoken en serieus naar de waterproblematiek gekeken", zo zei Henny Mourits (P21): "Wij vertrouwen de wethouder als die zegt dat er goed wordt gemonitord en dat er wordt ingegrepen als er problemen zijn." Jan Buzepol (Liberalen) merkte op dat er natuurlijk altijd bewoners zijn die een andere visie hebben. "Maar er is op een goede manier gezamenlijk naar de problematiek gekeken. De wil is duidelijk aanwezig, dan komt de gezamenlijke oplossing er ook."

Leny Visser (CDA) had op dit punt wat meer detailvragen, bijvoorbeeld wat er met de enquête wordt gedaan, en over de diepte van de drainage. Ze informeerde ook naar de verkeersveiligheid tijdens de bouw en daarna.

Wethouder Rob Zakee (P21) zei hierop blij te zijn met de instemming voor het bouwplan. Over de drain zei hij dat deze op 1,5 meter diepte komt te liggen. "En de pomp staat klaar, mocht dat nodig zijn." Met de uitkomst van de enquête wil de wethouder vooral ook de emoties peilen: "Ik wil graag hoeren hoe door inwoners de situatie wordt ervaren. Mocht hieruit blijken dat er maatregelen nodig zijn dan komen we bij u terug."

Over het verkeer op de Achterdijk zei de wethouder dat hij pas na voltooiing van het bouwplan maatregelen wil nemen. Het is nu te vroeg om te zien wat de gevolgen precies zullen zijn.

In het gesprek met de BAM is hem voldoende duidelijk geworden dat ze voorzichtig zijn met het bouwverkeer, gezien de nabij liggende school. "Het afdwingen van regels en afspreken van tijden lijken mij daarom niet nodig", aldus Zakee. "Hier komen we goed samen uit."

De slotconclusie van Leny Visser luidde: "We willen dat dit project in gang blijft. We zoeken naar oplossingen en toezeggingen over de wateroverlast." Ze gaf aan een belangrijk punt van afweging te vinden dat de Dorpsraad er ook vertrouwen in heeft. "We denken dat er nu een goede basis ligt om mee verder te gaan." Zo kon het plan met algemene stemmen worden aangenomen. (KJ)

advertentie