Afbeelding
Provincie Utrecht

Hoe blijft wonen in provincie Utrecht prettig?

Wonen

UTRECHT Meer betaalbare woningen, vooral rond openbaarvervoerknooppunten en binnen het bebouwde gebied. Bereikbaarheid van dorpen en steden verbeteren door te investeren in openbaar vervoer en snelfietspaden. Zorgvuldige inpassing van zonnevelden en windturbines langs infrastructuur, zoals snel- en spoorwegen. En het stimuleren van de transitie naar duurzame landbouw. Dat en meer staat te lezen in de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht.

Hierin staat beschreven hoe het college van Gedeputeerde Staten ervoor wil zorgen dat het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is in de provincie Utrecht. Veel verschillende partijen, gemeenten en waterschappen hebben input geleverd voor deze visie en verordening.

Naar verwachting wonen er over 30 jaar een kwart meer mensen in de provincie Utrecht dan nu. Utrecht is populair omdat het hier prettig wonen, werken en recreëren is. Om te zorgen dat dit zo blijft, moeten we de groei op een verantwoorde manier laten plaatsvinden. In de Omgevingsvisie beschrijft het college van Gedeputeerde Staten hoe dat het beste kan en hoe we tegelijkertijd ons mooie en gevarieerde landschap kunnen behouden.


VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST De Omgevingsvisie beschrijft onder meer waar de provincie ruimte voor woningbouw ziet, hoe we de mobiliteit willen bevorderen, hoe we de energietransitie mogelijk willen maken, op welke wijze we bodemdaling willen tegengaan en hoe we ons willen aanpassen op de veranderingen in het klimaat. Ook staat te lezen hoe we de natuur en biodiversiteit willen versterken en hoe de vitaliteit van kleine kernen verbeterd wordt. In de Omgevingsverordening staan de bijbehorende regels. De effecten van de Omgevingsvisie en -verordening staan beschreven in het bijbehorende milieueffectrapport (MER).


RECENTE ONTWIKKELINGEN De openbaarmaking van de Ontwerp Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en het milieueffectrapport vindt plaats terwijl we ook te maken hebben met een coronacrisis. Mede in verband hiermee heeft minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de terinzagelegging en het traject om te komen tot de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

advertentie