Afbeelding
Louis van Oort

Ingezonden: Open brief mbt De Hoenderik aan de gemeenteraad

Opinie

Via een bericht in het Groentje van 2 januari namen wij kennis van een plan voor De Hoenderik. In dit plan wordt beschermd Kromme Rijnlandschap opgeofferd voor projectontwikkeling buiten de rode contour. Met de rode contour heeft de Provincie aangegeven waar de bebouwing op moet houden en waar het buitengebied begint. Eerder is het vorige Hoenderikplan terecht gestrand. Uit de informatie van het College van B en W blijkt nu dat in de tussentijd in kleine kring verder is gewerkt aan een plan voor dit gebied. Gezien de voorgeschiedenis en het bijzonder waardevolle landschap van dit gebied is het volkomen onjuist dat de beleidsvoorbereiding achter de schermen plaatsvindt. Dit is bovendien ook niet in overeenstemming met de inspraakverordening van onze gemeente.

Hoewel de nu beschikbaar gestelde informatie geen ruimtelijk plan – hoe globaal ook – bevat is uit een enkele mededeling af te leiden dat het om een ernstige aanslag op het Kromme Rijnlandschap gaat. Immers de geplande woningbouw zou slechts 8 meter van het jaagpad langs de rivier verwijderd zijn. Bovendien wordt verreweg het grootste deel van de nieuwbouw gerealiseerd buiten de rode contour.

Volgens de ontwikkelaar (en blijkbaar ook B en W) zou inspraak met buurtbewoners voldoende zijn om het draagvlak hiervoor te peilen. Dit is een volstrekt onjuiste opvatting. Het gaat hier om een uniek en beschermd landschap. Het is ondenkbaar dat een ingreep in het aanzien van zo een landschap zou kunnen plaatsvinden zonder een regionale afweging. De Provincie Utrecht heeft in 2013 haar beleidsintenties terzake neergelegd in de "Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen". Volgens de informatie van B en W is onze provincie bezig een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op te stellen. B en W meent dat daarin soepeler met een bebouwing van een dorpsrand zou worden omgegaan en dat daarmee mogelijkheden voor de Hoenderik zouden ontstaan.

Anders dan is aangegeven, zijn de beleidsstukken van de Provincie Utrecht al sinds 17 december 2019 in concept via internet beschikbaar.
- De "Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen" is als beleidsinstrument gebleven.
- Bovendien heeft Provinciale Staten in 2019 het Ringparken concept aangenomen als ruimtelijk uitgangspunt; het Kromme Rijnlandschap heeft daarin een duidelijke plaats.
- Verstedelijking buiten de contour is alleen toegestaan in kleinschalige vorm als kwaliteitsverbetering van het landschap het doel is (of de vitaliteit van het dorp in het geding is; maar dat is in dit geval niet van toepassing).
- De 'kernrandzone' – de rand van het dorp – moet er mooier uit gaan zien.
- De gemeente (dus niet de ontwikkelaar) moet een visie ontwikkelen voor de kernrandzone.
- De raad van de gemeente moet dit beleidsproces dragen; de bevolking participeert.
- Het stellen van kaders is dus niet voldoende; die kaders moeten gebaseerd zijn op een visie van de gemeente. De kwaliteit en de waarde van het landschap moet daarbij het uitgangspunt zijn en het leidend principe. Het kan niet zo zijn dat het landschap wordt opgeofferd aan het financieel belang van de grondeigenaar.
- Van versoepeling is dus geen sprake.

Het is duidelijk dat het proces dat nu gaande is, ver verwijderd is van deze vereisten. Aan de regels van de Provincie wordt zo niet voldaan. Velen vragen zich af hoe het toch kan dat B en W een voor het landschappelijk aanzien van het dorp zo belangrijke plek bij de Kromme Rijn zou laten bebouwen.
Wij vragen de raad om ons unieke Kromme Rijnlandschap in bescherming te nemen en een einde te maken aan de huidige afkeurenswaardige gang van zaken.

Ir.C.J. Visser, voorzitter Stichting Bunnik Let Op Uw Saeck 

Drs.J.F.A.M. ten Berg, secretaris

advertentie
advertentie