De beoogde locatie
De beoogde locatie Gemeente Bunnik

Ontwerp Zonneweide Werkhoven van 25 naar 15 hectare

21 juni 2020 om 15:15 Natuur en milieu

BUNNIK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vraagt de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor Zonneweide Werkhoven. 

Initiatiefnemer LC Energy heeft na het intrekken van de vergunningsaanvraag van Zonnepark Werkhoven een nieuwe aanvraag voor een vergunning ingediend voor Zonneweide Werkhoven. Dit veld komt op dezelfde locatie als de oude, maar is verkleind van 25 naar 15 hectare. De afstand tot omwonenden is groter en er is ruimte gecreëerd tussen Zonneweide Werkhoven en de reeds vergunde Vlowijker Zonneweide.


Met dit ontwerp komt de initiatiefnemer grotendeels tegemoet aan de bezwaren en zorgen die tijdens het voorgaande proces zijn geuit door de omwonenden, de gemeenteraad en de provincie. De vergunningsaanvraag is getoetst aan en passend bevonden binnen het gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. De initiatiefnemer is langere tijd in gesprek met de omgeving over de landschappelijke inpassing van het zonneveld. Ook geldt nog steeds de gemaakte afspraak met de Energie Coöperatie Bunnik voor 50% lokaal eigendom.

ENERGIENEUTRAAL ,,Er spelen meerdere belangen rond dit onderwerp. Dat onderkennen we allemaal”, aldus wethouder Paul Heijmerink. ,,Het gaat om belangen van omwonenden, ondernemers, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter. Het is een belangrijke stap in de ambitie van het college om in 2040 energieneutraal te zijn. Hierin spelen zonnevelden een belangrijke rol. Het is onze taak als college om al die belangen af te wegen en dit voor te leggen aan de raad, die daar vervolgens een besluit over neemt.”

De stukken zijn gereed voor besluitvorming. In september/oktober komt dit onderwerp in het Open Huis en de raadsvergadering aan de orde. Nadat de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, ligt het zes weken ter inzage. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Vervolgens gaat de beantwoording van die zienswijzen opnieuw via het college naar het Open Huis en de gemeenteraad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie